හමුවෙමුද …

හමුවෙමුද …

පොදිබැදන් හිතයට තුරුළු උනු හීන ගොන්නට ඉඩහරිමුද ? උඩුහුළගේ පාවෙන්න, නිදහසේ…… උසට නැගී තෙරපුනු මතක කන්දට ඉඩහරිමුද ? රළ හා … Continue reading හමුවෙමුද …

Sacred Games

Sacred Games

ඉන්දියානු සිනමාව තවත් පිම්මක් පැනලා කියලා හිතුනා Sacred Games, TV Series  එක බැලුවට පස්සේ. තියන නිර්මාණ ටිකටත් වාරණ දාගෙන අපි … Continue reading Sacred Games