වැහිලිහිණියේ….

කැඩුණු කැදලිද සොයා සොයා
නිබදවම සැරිසරා
ඉනික්බිති ඉගිල
තනිවම ගඟන තල
කෙසේ තරණය කරම්
වැහිලිහිණියේ නුඹ ?

දුරුතු කිටි සීතලද
බක්මහේ උණුසුමද
විද විද දෙවුර දරා
හිරිවැටුණු පියාපත් වේදනා
දනී නම් කවුරුන්ද
වැහිලිහිණියේ නුඹ

කියා එසැන අවුදින්
වැහි කෝඩ පණිවිඩ
වට අනෝරා දියෙන්
හෙම්බත්ව මියැදුණේ
කියාපන් කවුරුන්ද?
වැහිලිහිණියේ නුඹ

ලංව නොහී උස්
ලැග වසන මුදුනත්
සැරිසරන රුදුරු උකුසුන්
වහන් කර පියාපතින්
ගෙනයනවාද තවමත්
වැහිලිහිණියේ නුඹ

පියාඹා නොපෙනෙන්න
වතාවක් කියා නුඹේ අවනඩුව
අදුරු වලාවක සැගව වැද
අතැර පලයන් ඉගිලී ඈතටම
වැහිලිහිණියේ නුඹ !

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s