ආදරේ පාඩම්

පිනි වැටුණු හැම හිමිදිරියකම
ජීවිතය සොයන්නේ නුඹෙන් නම්
ආදරේ පාඩම්
අදත් කියාදෙන්න
හමුවෙන්න ඉඩක් ඇතිදෝ
සුදු සිනිදු ඇතිරිල්ල යට

හීතට ගුලිවෙන්න, ගුලිව ඉගිලෙන්න
සොයන්නේ උණුහුම නුඹගෙන්ම නම්
ආදරේ අපූරු කතන්දර
මතකයි හැමදාමත්
තුරුලේම හිද කියාදෙන

පාළුවට ගිය මංතලා මැද
සොයන්නේ හදගැස්ම නුඹගේම නම්
මිමිණු වදන් මතකයි කියූ
විරාමගත ස්පන්දන ගොන්නක් මැද
විසිරුණු ආදරෙන්

හද සැනසුම් ගලා ගිය හදක් පාමුල
සොයන්නේ ගැහෙන හුස්මක් නුඹගෙන්ම නම්
ආදර පාඩම් නිමයි අද
අවසරද යළිත් හමුවන්න
සිනිදු මෘදු සුමුදු ආදරය රැගෙන
පාඩම් බොහෝයි නුඹ හා කියවන්න…

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s