දම් රැජිණ..

තහංචි කන්දක්ද නුඹ
වගක් නැති මගේ ගති
දෙඇස් ඇති බැලුම් නැති
දෙතොල් ඇති හාදු නැති
කියුම් ඇති වදන් නැති
හැඟුම් ඇති හිතක් නැති
පෙමක් ඇති මටත් නැති…

දිනක් එති රවන් නැති
පෙමක් ළඟ හිදිනු ඇති
ඉදන් හිද බලනු ඇති
ලැබෙන තුරා මමත් ඇති
දමා ගියොතින් අදත් බස්එක
ගෙදර යන්නට මගක් නැති…

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s