ඇබ්බැහිකම් ….

උරහිසේ හිස තියන්
ආදරේ ඉල්ලනා තරම්
දුටුවේ නුඹේ දෑසක
කෙටි පතුලක් ප්‍රේමයේ මං

අකීකරු සිතක නලියනා
නොහික්මුණු කම්
දුටුවේ නුඹේ දෙතොලතර
සිරවූ විටදී පෙරදා වතාවක්

වාවනු තරම් බැරිව
උතුරනා නුඹේ දඟකාරකම්
රැදුනේ මගේ හිතපුරා
නිදිගත් විටදි ලය මතම වරුවක්

ගෙවී ගිය කාලයක මතක
අමතක බව මෙතරම්
දැනුනේ හිරු දුටු විගස
නුඹේ කෙහෙරැල්ලෙන් මං

විදගන්න විදවන්න නුඹ හාම
මත්වූ නිශා රැගුමන්
සිතුනේ මැවුණු දාම
මා නුඹ ගත හා රටාවන්

නිම් නැතිව දුවනා හැගුමන්
ගලා යන මා හා කෙතරම්
දැනුනේ ඇබ්බැහිකමක්
නුඹටම හැම නිනව්වක්

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s