මං ගැහෙනවා…

හද බිත්තියට
අත තියන්
නුඹ තෙරපනා රිද්මයට
මම ගැහෙනවා

ජීවිතය ඉඩ දිදී
නුඹටම වෙන්කරන්
හීන පුරෝගෙන
මං ගැහෙනවා

විසිර නොයන්නට
නුඹේ මතක
තුරුළු කරගෙන තදින්
මම ගැහෙනවා

කියන තරමට
නුඹේ ආදරය ළඟ
දැනෙන හින්දම
තව තවත්
මම ගැහෙනවා

පපුව පුරෝගෙන
නුඹේ හුස්මටම ඉඩ දිදී
නුඹට පුදනා ආදරය ළඟ
තව තවත්
මං ගැහෙනවා

කාලයක අවසන
ගෙවුණු අපේ ගමනක
හැමදාම නුඹ එක්ක
තව තවත්
මං ගැහෙනවා…….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s