නැවත එන්නට මං…..

ගිය මාවතක් අතැර
හැරදා නවමු මානයක
ලුහුබැද ගොස් වෙහෙසව
හසුව මිරිගු සයුරක
නැවත උන් තැන සොයා
මංමුලා වූ ගමනක
කැලැඹුණු සහසක් කුණාටු මැද
ගණ අදුරු අහස් කුසක
උතුරු තරු මං සොයා එන
යාත්‍රිකයෙක්මි මා වෙහෙසකර
උදම් අනනා මිරිගු දිය
සැහැසිව සිනාවෙන උස් තොටමුණක
තෙරක් නොපෙනෙන සයුරු තලයක
අතොරක් නැති පෙනෙනා හීන ගොන්නක
ඉන් මැදිව දුටුවෙමි නුඹ උන් තැනම
නැගී වැඩුණු පහන් කදු පාමුළක
යලිදු එන මං ලකුණු කියා
ටැඹක් සේ එළි කරවා සත් සයුර
ලබාදී සනාතන සුයාමය පෙර සේම..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s