ආදරේ පියෑඹීම….

තටු නැතත් ආදරේ දුර ඈත ගගණ කුළු නුඹ හාම පියඹන්න
සිහින මාරුතයේ වෙලී හැකිය ආලයේ මුවදොරින් ඉගිලෙන්න
පාව යන්න මේ තරම් දුර ආකහේ නිම් නැතිව විහිදෙන්න
තනියක් කොයින් හද බැදන් හැමදාම නුඹ එක්ක ආදරේ දළුලන්න
කවදාද තොටමුණක් නවතින්න මේ නිල්වන් නිදහසේ තනිවෙන්න
පහන් වනතුරුම ආදරේ ස්වප්නයේ නොනිදා අවදිව යන්න
හීන බෝ දුරයි අනන්තයේ ඉම කෙටියි හෙමිහිටම සිපගන්න ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s