සීතම සකුරාව

විසිරුණු හිම පියළි සීතක්
දෙතොල් පුරා රැදුණු මොහොතක
සකුරාව පාමුල ඇරයුමක් නැවතුමක
හිම මීදුම් විහිදුණු සොදුරූම අදුරක්
ලංව නැහැවුණු වීදි පහන් එළියක
මා දෙසම නොසෙල්වුණු දෑසක්
දුටුවා පියවෙනු රහසින් අඩවන්ව
සිරවෙන තුරා ඇයගේම හීනයක
දිලුනා ආදරේ පුලිගු කැට එකින් එක
ආලයේ අසනි හිම වැස්සක මතකයක්
ශේෂව හදෙහි කුරුටු ගා රහසේම
අදුරටම වැදී නොකියාම හොරැහින්ම
නොපෙනුණේ ඇය මීදුම් ස්තිජයේ කෙළවරක
ගැහුණු හද නොනැවතුණු ඇය එක්ක
තවමත් සීතයි දෙතොලතර
මිදී සීතල පිනි තුහින…….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s