හමුවී යන්න..

ලිහී ගිලිහුණු
හද මතක ගොන්නකට
තටු දෙන්නම්
ඔහේ ඉගිලෙන්න,
අතීත නිම්වලල්ලෙන්
එපිටහින් ඉහල දුර
නුඹ සොයා
සිහින ශේෂ මංතලා
මතින් පියඹන්න,
මතක කදු පාමුල
විසිරුණු හීන හා
උඩු හුළගේ මුසුව
සිත්සේ සරා යන්න,
දුටු නොදුටු
රුව මැවූ මතක ගංදෑල
අසබඩින් ගිම් නිවාලන්න,
ඇගිලි තුඩු අගිස්සට
එපිටින් හමුනොවූ
සියුමැලි පෙම් හීන
යලිදු හිස් අහසේ දැකගන්න,
ප්‍රේමාරම්භයට මුලපිරූ
ලියා ගිනිගත් පදරුත්
යළිත් මුමුණන්න,
දැන දැනත් නොදැන
දැන උන්න නුඹ ගැනම
උදා නොවූ හිමිදිරිය තුරු
අලුතින් දැනගන්න,
ආකාසේ දුර බෝමයි
නුඹ දෙසම බලා නොබලා
සිත්සේම සැනහෙන්න,
ආදරේ පුරවා හුස්මක් වැටුණු
නිල් අහස දෙස බලා
නුඹට යළිත් හිනැහෙන්න,
අහම්බයන් එමටයි
නොදැක දැක
ඉඩක් දී මොහොතකට
ආදරණීය අහස යට
වතාවක් හමුවන්න,
ලිහී ගිලිහුණු
මතක පෙරලා
අමුණන්න
හැකිවේවි
එක් වරක්
යළිත්
සිත් අහස යට
හමුවී යන්න………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s